สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส จัดบริการศูนย์บริการร่วมเคลื่อนที่จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 4/2555

 สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับสำนักงานจังหวัดนราธิวาส และที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส จัดศูนย์บริการร่วมเคลื่อนที่จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสที่มอบหมายให้สำนักงานแรงงานจังหวัดเป็นเจ้าภาพหลัก สำนักงานจังหวัดฯ และที่ทำปกครองจังหวัดเป็นเจ้าภาพร่วม ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 16  พฤษภาคม  2555 ณ อบต.ลุโบะสาวอ   ต.ลุโบะสาวอ  อ.บาเจาะ  จ.นราธิวาส โดยมีส่วนราชการที่เข้าร่วมในศูนย์บริการร่วมเคลื่อนที่จังหวัดนราธิวาส จำนวน 21 ส่วนราชการ มีงานบริการประกอบด้วย 1) บริการข้อมูลข่าวสาร 2) รับเรื่องส่งต่อ 3) บริการเบ็ดเสร็จ เช่น จัดทำบัตรประชาชน คลีนิคเกษตร  บริการรับสมัครงานในประเทศ รับสมัครผู้ประกันตนตาม ม.40 บ บริการตรวจสุขภาพ บริการแบบบ้านสำเร็จรูป  การให้บริการด้วยระบบเทคโนโลยีในการทำบัตรประชาชน และบริการอื่น ๆ  ซึ่งเป็นการเพิ่มการบริการภาครัฐที่หลากหลาย เข้าถึงพื้นที่ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการรับบริการมากยิ่งขึ้นโดยมีภาพกิจกรรมในศูนย์บริการร่วมเคลื่อนที่จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 4/2555 ดังนี้

 

 

บริการเบ็ดเสร็จทำบัตรประชาชน

 

บริการด้านแรงงาน  รับสมัครงาน มาตรา 40 สิทธิประโยชน์และกฎหมายด้านแรงงาน ฯลฯ

 

บริการตรวจสุขภาพ  อุดฟัน  ถอนฟัน ฯลฯ

 

 

บริการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่

 

บริการข้อมูลข่าวสารความรู้ ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พัฒนาชุมชน  คลัง ฯลฯ

 

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส(นายประดิษฐ  สุคนธสวัสดิ์)
ตรวจเยี่ยมการให้บริการของศูนย์บริการร่วมเคลื่อนที่ และตรวจเยี่ยมการให้บริการด้านแรงงาน
ในศูนย์บริการร่วมเคลื่อนที่ โดยมีนายชัยยุทธ  เต็มหิรัญ  นักวิชการแรงงานชำนาญการ เป็นตัวแทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ชี้แจงภารกิจให้บริการด้านแรงงานแก่รองผู้ว่าฯ