จังหวัดนราธิวาส จัดการประชุมระดมสมอง (Focus Group)

                 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาสได้จัดการประชุมระดมสมอง (Focus Group) เพื่อติดตามผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาส นายจ้าง ลูกจ้าง เข้าร่วมประชุมจำนวน 58 คน ณ ห้องธารเงิน สวนอาหารริมน้ำ จังหวัดนราธิวาส