สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2563 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)