การเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562 ของสำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส