วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้ ประจำเดือนสิงหาคม 2562