การส่งเสริมสุขภาวะ "ลดพุง ลดโรค"ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม 2562