อาสาสมัครแรงงาน

ข้อมูลอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนราธิวาส

 

 

แกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนราธิวาสจำนวน  13    คน  
 แยกเป็นรายอำเภอ ดังนี้  
   
อำเภอ ชื่อ - สกุล
          1. อำเภอยี่งอ  ตำบลุโบะบือซา นายมะรูสลัม  มะสาแม
          2. อำเภอเมือง  ตำบลบางนาค                                       นางสาวซารีม๊ะ รายะ
          3. อำเภอตากใบ  ตำบลไพรวัน นางนูรีซัน   มิงยี
          4. อำเภอเจาะไอร้อง  ตำบลบูกิต นางนูรีย๊ะ   หะยีมะมิง
          5. อำเภอสุไหงโก-ลก ตำบลปาเสมัส นายสมสฤษฎ์    วิเชียร  
          6. อำเภอสุไหงปาดี  ตำบลริโก๋

นายมามะอัสรี   เฮาะสนิ

          7. อำเภอจะแนะ  ตำบลจะแนะ

นายมะซูเด็ง  สะแปงดิง

          8. อำเภอศรีสาคร  ตำบลซากอ

นายอิบรอเฮ็ง  นิลอ

          9. อำเภอรือเสาะ  ตำบลรือเสาะ นายยาริ  มือแยบาซอ
         10. อำเภอแว้ง ตำบลแม่ดง  นางอานานี   แวะสะมะแอ
         11. อำเภอระแงะ  ตำบลบาโงสะโต นายมะลาเซ็ง บากาอาลี
         12. อำเภอสุคิริน  ตำบลมาโมง นายอิสระ   สตอปา
         13. อำเภอบาเจาะ  ตำบลบาจาะ นายออัดนัน เซ็ง