Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

สรจ.นราธิวาส ประชุมขับเคลื่อนโครงการ สร้างอาชีพอิสระขยายการจ้างงานจังหวัดนราธิวาส

pll_content_description

      วันที่ 8 มีนาคม 2559 นายอำนาจ เชิงไว รท.แรงงานจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อน โครงการสร้างอาชีพอิสระขยายการจ้างงานจังหวัดนราธิวาส โดยมีบัณฑิตแรงงาน ผู้แทนจาก 13 อำเภอ เข้าร่วมการประชุมจำนวน 30 คน เพื่อประสานงานการฝึกอาชีพ อำเภอละ 2 รุ่นๆละ 20 คนระยะเวลา 5 วัน รวม 26 รุ่น 520 คน กำหนดดำเนินการภายในวันเดือนมีนาคม 2559โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากแผนพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาส เป็นเงิน 1,700,000 บาท 

  

  

  

TOP