Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุมชี้แจงคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มเเข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565

pll_content_description

               วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 “นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ” ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานประชุมชี้แจงคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มเเข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 โดยมี นายทศพล สวัสดิสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ เพื่อทราบความเป็นมา วัตถุประสงค์ กรอบการดำเนินการตามคู่มือแนวปฏิบัติการ ปฏิทินและขั้นตอนการเสนอโครงการเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 ทั้งนี้ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ในคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการฯ รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของทางราชการโดยเคร่งครัด

               โดย นายอาชวิน ปุจฉากาญจน์ แรงงานจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้ นางสาวนริศรา สุธัญญาวัชชัย นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงดังกล่าว ผ่านระบบ วีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมหลวงปริวรรตวรวิจิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

TOP