Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

pll_content_description

               วันนี้ (26 ตุลาคม 2564) เวลา 09.00 น. นายอาชวิน ปุจฉากาญจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานตรวจราชการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นางสาวหยาดน้ำฝน บุญมีลาภ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 1/2565 เพื่อมอบแนวทางการดำเนินภารกิจสำคัญเร่งด่วนในพื้นที่ ชี้แจงภารกิจสำคัญเร่งด่วน/ติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน และติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์แรงงานอำเภอ ผ่านระบบ GOOGLE MEET ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการแรงงานจังหวัดนราธิวาส ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

TOP