Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค (Bubble and Seal) สำหรับสถานประกอบการ

pll_content_description

                         วันนี้ (26 ตุลาคม 2564) เวลา 09.00 น. นายอาชวิน ปุจฉากาญจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานตรวจราชการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นายอาฟีฟีย์ แวโดยี นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค (Bubble and Seal) สำหรับสถานประกอบการ เขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 2/2564 เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) สำหรับสถานประกอบกิจการ ผ่านระบบ VDO conference ด้วยโปรแกรม Cisco Webex ณ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาส ชั้น 4 ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

TOP