Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส ร่วมอบรมโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต “ดวงตาแรงงาน”

pll_content_description

วันนี้ (24 สิงหาคม 2564) เวลา 09.00 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิด
โครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต “ดวงตาแรงงาน”
รุ่นที่ 2 
ในรูปแบบ Online Platform ผ่านระบบ Zoom โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
ทักษะความรู้ให้แก่ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดอาสาสมัครแรงงานต้านทุจริต และเครือข่าย
ภาคประชาชน ที่เคยผ่านการอบรมด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับกระทรวงแรงงาน สามารถเป็นวิทยากร
ถ่ายทอดความรู้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ด้านการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ สร้างเครือข่าย
เฝ้าระวัง สอดส่อง และแจ้งเบาะแสการทุจริตในระดับพื้นที่ โดย นายอาชวิน ปุจฉากาญจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
ตรวจราชการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นางสาวหยาดน้ำฝน บุญมีลาภ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางแมะ
แย สะอิ อาสาสมัครแรงงานตำบลมะนังตายอ เข้าร่วมอบรมฯ ณ ห้องประชุม
ศูนย์ปฏิบัติการแรงงานจังหวัดนราธิวาส ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameสไลด์1

ขนาด : 275.12 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 24 ส.ค. 2564
TOP