Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

แรงงานจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้อาสาสมัครแรงงานประจำตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ร่วมกิจกรรมต้านภัยยาเสพติดและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

pll_content_description

          วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 นายอาชวิน ปุจฉากาญจน์ แรงงานจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้อาสาสมัครแรงงานประจำตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยบัณฑิตแรงงาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หน่วยงานราชการและนักเรียนในเขตพื้นที่อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ร่วมกิจกรรมเดินขบวนพาเหรดต้านภัยยาเสพติดและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งลงพื้นที่พูดคุยกับสถานประกอบการและประชาชน เพื่อแสดงเจตจำนงในการร่วมกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ดังกล่าว

         นอกจากนี้ ได้มอบสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ต้านภัยยาเสพติดให้กับสถานประกอบการและประชาชน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงแรงงานให้ได้ทราบ โดยเฉพาะสิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคมตามมาตรา 40 เพื่อให้ประชาชนได้มีหลักประกันในชีวิต พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เนื่องจากจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้เกิดความรุนแรงหากมีการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยได้เน้นย้ำเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการ D M H T T ของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดด้วย

TOP