Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

แรงงานจังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุมและนำเสนอข้อมูลด้านแรงงานจังหวัด

pll_content_description

           วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. นายอาชวิน ปุจฉากาญจน์ แรงงานจังหวัดนราธิวาส พร้อมทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาส ได้ประชุมร่วมกับ นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อนำเสนอข้อมูลด้านแรงงานของจังหวัดนราธิวาส ให้ทราบผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการแรงงานจังหวัดนราธิวาส ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

           โดยมี หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสงขลา, จังหวัดปัตตานี, จังหวัดยะลา และจังหวัดสตูล ร่วมนำเสนอข้อมูลด้านแรงงานในครั้งนี้ด้วย เพื่อให้ได้ทราบถึงภารกิจด้านแรงงานของจังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจาก นายศรัทธา คชพลายุกต์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ไฟล์แนบ:

TOP