Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

แรงงานจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตของอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนราธิวาส

pll_content_description

          วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายอาชวิน ปุจฉากาญจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานตรวจราชการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ บัณฑิตแรงงาน และอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจครอบครัวของ นางสาวกะลือซง อุมา อาสาสมัครแรงงาน ตำบลกาเยาะมาตี อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้เสียชีวิตด้วยโรคน้ำท่วมปอด

TOP