Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

แรงงานจังหวัดนราธิวาส ได้รับมอบหมายเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 3/2565

pll_content_description

            วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565) เวลา 13.30 น. นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นายอาชวิน ปุจฉากาญจน์ แรงงานจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 3/2565 โดยมีหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนราธิวาส ชั้น 2

           ทั้งนี้ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนเมษาย 2565 สถานะบริหารเงินลงทุนกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน สถานการณ์การติดตามเงินสมทบค้างชำระเฉลี่ยตั้งแต่ปี 2563-2564 ซึ่งพบว่าอัตราเงินสมทบค้างชำระเฉลี่ยมีแนวโน้มลดลง รวมทั้งได้รับทราบรายงานการชำระเงินสมทบผ่านช่องทางอื่นของกองทุนประกันสังคมและกองทุนทดเเทนผ่านธนาคารออมสิน เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการให้แก่ประชาชนสามารถชำระเงินกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) และการรักษาอัตราการคงอยู่ของผู้ประกันตนมาตรา 40

           นอกจากนี้ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาคำขอวินิจฉัยการเป็นผู้ทุพพลภาพของผู้ประกันตนด้วย โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนงานของสำนักงานประกันสังคมเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประกันตนได้อย่างรวดเร็วเป็นธรรมและเป็นไปตามสิทธิที่ผู้ประกันตนควรจะได้รับ

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameประชุมสำนักงานประกันสังคม 32565

ขนาด : 645.98 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 23 มิ.ย. 2565
TOP