Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

แรงงานจังหวัดนราธิวาส ได้รับมอบหมายเป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาส

pll_content_description

               วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. “นายบุญพาศ รักนุ้ย” รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นายอาชวิน ปุจฉากาญจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานตรวจราชการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 11/2564 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดนราธิวาส เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานของสำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส, สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส, สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส, สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส, สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนราธิวาส, ด่านตรวจคนหางาน ตากใบ, ด่านตรวจคนหางานสุไหงโก-ลก และด่านตรวจคนหางานบูเก๊ะตา ผ่านการระบบ ประชุมออนไลน์ GOOGLE MEET ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการแรงงานจังหวัดนราธิวาส ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

TOP