Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

แรงงานจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดนราธิวาส เพื่อมอบภารกิจให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

pll_content_description

             วันนี้ (วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565) เวลา 09.00 น. นายอาชวิน ปุจฉากาญจน์ แรงงานจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมนราทัศน์ ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาส โดยมี บัณฑิตแรงงานอำเภอทั้ง 13 อำเภอในจังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอตากใบ อำเภอยี่งอ อำเภอบาเจาะ อำเภอระแงะ อำเภอรือเสาะ อำเภอศรีสาคร อำเภอเจาะไอร้อง อำเภอสุคิริน อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงปาดี อำเภอจะแนะ และอำเภอเเว้ง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อรับทราบภารกิจสำคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาสในการนำไปปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจกระทรวงแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ

            ทั้งนี้ นายอาชวิน ปุจฉากาญจน์ แรงงานจังหวัดนราธิวาส ได้เน้นย้ำให้บัณฑิตแรงงานประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงแรงงานและภารกิจของจังหวัดนราธิวาส รวมทั้งร่วมรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และยาเสพติดในพื้นที่ โดยการเป็นหูเป็นตาและตักเตือนประชาชนในพื้นที่ให้รับรู้ถึงโทษของการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังฝากให้บัณฑิตแรงงานลงพื้นที่ติดตามกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้รับความช่วยเหลือตามภารกิจของกระทรวงแรงงานได้อย่างทั่วถึง

ไฟล์แนบ:

TOP