Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

ภูมิประเทศ

ภูมิประเทศจังหวัดนราธิวาส

เป็นป่าและภูเขาประมาณ  ๒ ใน ๓ ของพื้นที่ทั้งหมด มีภูเขาหนาแน่น แถบทิศตะวันตกเฉียงใต้จดเทือกเขาสนกาลาคีรี ซึ่งถือเป็นแนวกั้นพรหมแดนไทย-มาเลเซีย  ลักษณะของพื้นที่มีความลาดเอียงจากทางทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออก พื้นที่ราบส่วนใหญ่ อยู่บริเวณติดกับอ่าวไทยและที่ราบลุ่มบริเวณแม่น้ำ ๓ สาย คือ แม่น้ำสายบุรี  แม่น้ำบางนรา และแม่น้ำโก-ลก มีพื้นที่พรุจำนวนประมาณ 361,860 ไร่


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 

TOP