Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถานการณ์แรงงานไตรมาส 2 ปี2564(เมษายน –มิถุนายน 2564) ...

สถานการณ์แรงงานไตรมาส 1 ปี2564(มกราคม –มีนาคม 2564) ...

สถานการณ์แรงงาน ปี2563(มกราคม – ธันวาคม 2563) ...

สถานการณ์แรงงานไตรมาส 4 ปี2563(ตุลาคม – ธันวาคม 2563) ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดนราธิวาส ไตรมาส 3 ปี 2563 (กรกฎาคม – ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดนราธิวาส ไตรมาส 2 ปี 2563 (เมษายน – ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดนราธิวาส ไตรมาส 1 ปี 2563 (มกราคม – ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดนราธิวาส รายปี 2562 (มกราคม – ธันวาคม) ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดนราธิวาส ไตรมาสที่ 4 ปี 2562 (ตุลาคม – ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดนราธิวาส ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดนราธิวาส ไตรมาส 2 ปี 2562 (เมษายน – ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดนราธิวาส ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – ...

TOP