Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถานการร์ด้านแรงงาน ไตรมาสที่ 2 ( เมษายน -มิถุนายน ) ...

สถานการร์ด้านแรงงาน ไตรมาสที่ 1 ( มกราคม – มีนาคม ...

สถานการณ์ด้านแรงงานไตรมาสที่ 4 ต.ค. – ธ.ค. 55 ...

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๕๕ ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดนราธิวาส ไตรมาสที่ 2 เม.ย.-มิ.ย.54 ...

คำสั่งของคณะนักปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 47 วันที่ 21 ตุลาคม 2519 ...

พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ...

พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 ...

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ...

พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ...

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ...

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ...

TOP