Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

ภารกิจ และอำนาจหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานแรงงานจังหวัด

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 กำหนดให้สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน มีราชการบริหารส่วนภูมิภาค คือสำนักงานแรงงานจังหวัด ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

           1. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในภูมิภาครวมทั้งดำเนินการประสานและสนับสนุนงานในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
           2. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ และปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแรงงาน รวมทั้งกำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดกระทรวงในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
           3. ดำเนินการเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงานและประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
           4. ประสานการดำเนินงานกับอาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายด้านแรงงาน เพื่อนำบริการด้านแรงงานไปสู่ประชาชนในพื้นที่
           5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

407
TOP