Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี เป็นองค์กรที่มีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพส่งเสริม

และสนับสนุนการทำงานแบบบูรณาการ เพื่อให้แรงงานในท้องถิ่นเป็นแรงงานที่มีศักยภาพอยู่บนพื้นฐาน

ของความมีหลักประกันในอาชีพและความมั่นคงในชีวิต “

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านแรงงานจังหวัดสิงห์บุรีให้มีประสิทธิภาพสามารถเชื่อมโยงเครือข่าย ทั้งหน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานภายนอก

2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์ งานนโยบายและแผนงาน ด้านแรงงาน  เพื่อกำหนดยุทธศาตร์งาน/โครงการด้านแรงงานในจังหวัดสิงห์บุรี

3. กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน

เป้าหมาย

ให้ผู้ใช้แรงงานได้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร เพื่อพัฒนาแรงงานในท้องถิ่นให้เป็นแรงงานที่มีศักยภาพ มีหลัดประกันในอาชีพและความมั่นคงในชีวิต

TOP