Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565

แผนปฏิบัติการ/แผนการใช้เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สรุปผลการดำเนินงานโครงการบัณฑิต ปี พ.ศ.2564

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 (1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2565)

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ ระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

รายงานผลการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ5เดือน)

แผนปฏิบัติงานด้านแรงงานจังหวัดนราธิวาสประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติการการใช้งบประมาณ ประจำปี 2564

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คู่มือการปฏิบัติงานของของสำนักงานแรงงานจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

TOP