Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

pll_content_description

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีหนังสือ ที่ นร 0108/ว 2761 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ขอความอนุเคราะห์กระทรวงแรงงานเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เช่น สรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สรุปข้อร้องเรียนของคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน สรุปข้อหารือของคณะอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ เป็นต้น เพื่อใช้ประโยชน์ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประกอบด้วยบทความ จำนวน 5 เรื่อง (รายละเอียดตามไฟล์แนบ) ดังนี้

  1. บทความเรื่อง แค่ไหน ถึงจะมีส่วนได้เสีย
  2. บทความเรื่อง ทำไมสองมาตรฐาน
  3. บทความเรื่อง คลินิกเถื่อนหรือเปล่า
  4. บทความเรื่อง ข้อมูลคนต่างด้าว
  5. บทความเรื่อง 5 ปี มีงานอะไรบ้าง
TOP