Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ(นราธิวาสทักษิณคอนกรีต)

pll_content_description

     เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาสร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาสออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ ณ บริษัท นราธิวาสทักษิณคอนกรีต จำกัด ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีนาย สิทธิชัย ศักดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมฯเพื่อรับทราบปัญหา/ผลกระทบจากการประกาศใช้นโยบายค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท และความต้องการสนับสนุน/ช่วยเหลือด้านแรงงานและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางมาตรการในการส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือ พร้อมนี้ได้รณรงค์ให้สถานประกอบการตระหนักถึงภัยปัญหายาเสพติด โดยการเข้าร่วมโครงการ To Be Number one ต่อไปด้วย

 

 

TOP