Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส โครงการสำนึกรับบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชน

pll_content_description

     เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาสโดยบัณฑิตแรงงานประจำอำเภอรือเสาะร่วมกับอำเภอรือเสาะ ได้จัด “โครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชน” ( ปล่อยปลาและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ) ณ บึงบัวบากง หมู่ที่ 6 ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยมีนาย ศุภณัฐ สิรันทวิเนติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานพิธีเปิด จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัด แรงงานจังหวัด นายอำเภอรือเสาะ ปลัดอำเภอ ผู้บังคับการตำรวจภูธรอำเภอรือเสาะ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 30 ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 4904-4905 หัวหน้าส่วนราชการอำเภอรือเสาะ เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส บัณฑิตแรงงาน ร่วมกับอาสาสมัครแรงงานอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาสและประชาชนในพื้นที่/ชุมชน และนักเรียน ร่วมกันปล่อยปลาและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

  

                                   นายอำเภอรือเสาะ(นายวรเชษฐ พรมโอภาษ)กล่าวต้อนรับฯ

 

    

 แรงงานจังหวัดนราธิวาส (น.ส. อารีย์ การธิโร) กล่าวรายงาน      รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ)เปิดโครงการฯ

  

  

TOP