Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

สรจ. นราธิวาส เชิญชวนกรอกแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส ขอเชิญชวนร่วมกรอกแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โดยสามารถสแกน QR Code ภายในรูปที่แนบได้เลย

  • ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

  • ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

 

TOP