Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส จัดโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชน จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

pll_content_description

         เมื่อวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 นายอาชวิน ปุจฉากาญจน์ แรงงานจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้ นางสาวหยาดน้ำฝน บุญมีลาภ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และนางสาววิมาดา บินบือราเฮง บัณฑิตแรงงานประจำสำนักงาน ลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชน จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมปูกระเบื้องอาคารอเนกประสงค์ ณ บ้านไอร์แยง 2 หมู่ 2 ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส โดยมี ร.ท. สุภาพ ปรกช่วย ผบ.ร้อย.ทพ. 4916 บัณฑิตแรงงานและอาสาสมัครแรงงานอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส รายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ให้ทราบ

       นอกจากนี้ยังได้ตรวจเยี่ยมศูนย์แรงงานอำเภอทั้ง 3 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส ได้แก่ อำเภอยี่งอ อำเภอรือเสาะ และอำเภอบาเจาะ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติ​งาน​ของบัณฑิต​แรงงาน​จังหวัด​นราธิวาส​ พร้อมทั้งตรวจเช็ควัสดุครุภัณฑ์​เครื่องคอมพิวเตอร์​และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ประจำศูนย์แรงงานอำเภอ เพื่อให้ศูนย์แรงงานอำเภอสามารถใช้ปฏิบัติงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

TOP