Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ (กพต.) ครั้งที่ 1/2565

pll_content_description

              วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายอาชวิน ปุจฉากาญจน์ แรงงานจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นางสาวหยาดน้ำฝน บุญมีลาภ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ (กพต.) ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายทศพล สวัสดิสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ข้าราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมดังกล่าวผ่านระบบ Zoom meeting ณ ห้องประชุมหลวงปริวรรตวรวิจิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้มี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

              โดยที่ประชุมได้รายงานผลการขับเคลื่อนโครงการ “ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน” เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านโครงการนำร่อง “1 ข้าราชการ 1 ครัวเรือนยากจน” โดย พล.อ.ประวิตร ได้เน้นย้ำการทำงานให้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และกำหนดให้ปี 65 เป็น “ปีแห่งการแก้ปัญหาความยากจน” และรับทราบความสำเร็จ การดำเนินงานแก้ปัญหาการว่างงานของแรงงานที่กลับจากต่างประเทศเนื่องจากสถานการณฺ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

               จากนั้นที่ประชุม กพต. ได้พิจารณาเห็นชอบโครงการที่สำคัญ อาทิ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้โครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริฯ “ครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้าน” มุ่งสร้างทรัพยากรมนุษย์จากประถมศึกษาจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญา และมาบรรจุเป็นข้าราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่บ้านเกิด เป็นต้น

TOP