Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำร่างผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส

pll_content_description

            วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. “นายทศพล สวัสดิสุข” รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำร่างผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส และร่วมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส เพื่อให้ความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ และตรงกับความต้องการของพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

           ทั้งนี้ นายอาชวิน ปุจฉากาญจน์ มอบหมายให้ นางสาวหยาดน้ำฝน บุญมีลาภ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมพิชิตบำรุง ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

TOP