Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) สู่ PMQA 4.0

pll_content_description

                วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอาชวิน ปุจฉากาญจน์ แรงงานจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นางสาวนริศรา สุธัญญาวัชชัย นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดสู่รางวัลเลิศรัฐ (PMQA 4.0) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (WEBEX) ณ ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมฯ
                ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพและการพัฒนาองค์การ พร้อมทั้งหลักเกณฑ์ที่ต้องดำเนินการ (หมวด 1-7) เพื่อสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ PMQA 4.0 ต่อไป
TOP