Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมแจ้งผลการจัดสรรอัตราจ้างลูกจ้างโครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2565

pll_content_description

             วันนี้ (27 ตุลาคม 2564) เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ จันทรัตน์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุมแจ้งผลการจัดสรรอัตราจ้างลูกจ้างโครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มภารกิจฝึกทักษะ/อาชีพตามความต้องการของประชาชน โดยได้จัดสรรอัตราการจ้างงานภายใต้โครงการดังกล่าวให้จังหวัดนราธิวาส จำนวน 60 อัตรา แยกเป็นหน่วยงานภาคราชการ จำนวน 35 อัตรา และหน่วยงานภาคเอกชน จำนวน 25 อัตรา โดย นายอาชวิน ปุจฉากาญจน์ ผู้อำนวยการ กลุ่มงานตรวจราชการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นางสาวรัตนาภรณ์ ชิณพงษ์ นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมประชุมฯ ผ่านระบบ GOGLE MEET ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส

TOP