Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายยุทธศาสตร์และแผนของสำนักงานแรงงานจังหวัด

pll_content_description

           วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.45 น. “นายกฤตภัทร ครุฑกุล” ผู้อำนวยการสำนักตรวจและประเมินผล ได้เป็นประธานในการอบรมโครงการให้ความรู้การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนของสำนักงานแรงงานจังหวัด แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผล ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดเพื่อพัฒนางานประเมินผลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

         ทั้งนี้ นายอาชวิน ปุจฉากาญจน์ มอบหมายให้ นายอาฟีฟีย์ แวโดยี นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าว ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการแรงงานจังหวัดนราธิวาส ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

TOP