Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

สำนักงานแรงงานจังหวัด ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการสนับสนุน ขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564

pll_content_description

วันนี้ (25 สิงหาคม 2564) เวลา 09.00 น. นายอาชวิน ปุจฉากาญจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
ตรวจราชการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นายศ
ิวราช พรมมาดวง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงข้อคำถามของแบบสอบถาม
ภายใต้โครงการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ และสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบ
ZOOM  ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameสไลด์1

ขนาด : 252.05 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 25 ส.ค. 2564
TOP