Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

pll_content_description

         วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. “นายทศพล สวัสดิสุข” รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานรับฟังการประชุมบูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด – 19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 13 ภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.ส่วนหน้า) เพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

         ทั้งนี้ นายอาชวิน ปุจฉากาญจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานตรวจราชการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นายอาฟีฟีย์ แวโดยี นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมหลวงปริวรรตวรวิจิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีวาระสำคัญ อาทิ

1. สรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และผลการฉีดวัคซีน ในจังหวัดนราธิวาส

2. สรุปการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรครูและนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

3. สรุปมาตรการด้านสังคม UP CFS

4. สรุปการกระตุ้นการฉีดวัคซีน และการเตรียมพร้อมสู่การผ่อนคลาย

TOP