Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

อาสาสมัครแรงงานตำบลตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เชิญชวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19

pll_content_description

           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 นายอาชวิน ปุจฉากาญจน์ แรงงานจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ อาสาสมัครแรงงานประจำตำบลตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 5 และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่ให้ความรู้ในเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เนื่องจากจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้เกิดความรุนแรงหากมีการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการบริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนในพื้นที่และเน้นย้ำการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการ D M H T T A ของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ณ หมู่ 6 ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

TOP