Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

อาสาสมัครแรงงานประจำตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ให้ความรู้ในเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด – 19

TOP