Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

แรงงานจังหวัดนราธิวาส พิธีเปิดปฏิบัติการบูรณาการตรวจสอบภัยความมั่นคงในทะเลพื้นที่จังหวัดนราธิวาส (Maritime Together)

pll_content_description

           วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09.15 น. นายอาชวิน ปุจฉากาญจน์ แรงงานจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดปฏิบัติการ บูรณาการตรวจสอบภัยความมั่นคงในทะเลพื้นที่จังหวัดนราธิวาส (Maritime Together) ณ ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดดังกล่าว เพื่อตรวจสอบและป้องกัน ป้องปราม และปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายในทะเล การตรวจสอบการใช้แรงงานในเรือประมงทะเล ที่อาจเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ การลักลอบขนน้ำมัน ขนบุหรี่ที่ไม่ผ่านพิธีทางศุลกากร และเพื่อเป็นการแสดงกำลังของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับการบังคับใช้กฎหมายในทะเล รวมถึงการตรวจเรือ แจ้งเข้าในพื้นที่อำเภอตากใบ ณ ท่าเทียบเรือหะยีมะ ของเจ้าหน้าที่ สหวิชาชีพตรวจเรือหน้าท่า ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค ๒ พร้อมเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง โดยเน้นความปลอดภัยของบุคคลเป็นสำคัญ
           จากการตรวจสอบพบเรือประมง จำนวน 1 ลำ มีแรงงาน จำนวนทั้งสิ้น 11 คน แยกเป็นสัญชาติไทย 7 คน สัญชาติเมียนมาร์ 4 คน ผลการตรวจเรือนายจ้างปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ยังได้มอบสื่อประชาสัมพันธ์การค้ามนุษย์ และแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย
TOP