Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

แรงงานจังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุมการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ระดับจังหวัด ปี 2565

pll_content_description

           วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอาชวิน ปุจฉากาญจน์ แรงงานจังหวัดนราธิวาส ประชุมร่วมจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับจังหวัด ปี 2565 ผ่านระบบ Zoom meeting ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการแรงงานจังหวัดนราธิวาส ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน จังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมร่วมพิจารณาจัดทำฐานข้อมูลและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์ ในการวางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นในทุกระดับ อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง
           ทั้งนี้ในการประชุมได้รับทราบเรื่องสำคัญ อาทิ แนวทางการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ปี 2565 กิจกรรมสำหรับการบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ปี 2565 และแนวทางการตรวจสอบข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน เป็นต้น
TOP