Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

แรงงานจังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 5/2565

pll_content_description

            วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายอาชวิน ปุจฉากาญจน์ แรงงานจังหวัดนราธิวาส และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการแรงงานจังหวัดนราธิวาส ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาส โดยมี นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม เพื่อรับทราบการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานด้าน Big Data และการดำเนินการเพื่อรองรับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 รายงานการเข้าร่วมรับฟังประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 และแนวทางการจัดกิจกรรมโครงการกระทรวงแรงงานพบประชาชน ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2565

           นอกจากนี้ยังได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 8 เดือน (ตุลาคม 2564 – พฤษภาคม 2565) รายงานสถานการณ์การแจ้งเบาะแสการถูกบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานระดับจังหวัด การประกาศผลให้คะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OFT) ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายงานการประชุมใหญ่ประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ 110 รายงานสถานการณ์และแนวโน้มด้านแรงงานประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของปลัดกระทรวงแรงงานด้วย

ไฟล์แนบ:

TOP