Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

แรงงานจังหวัดนราธิวาส ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส (กอ.รมน.จ.นธ.)

pll_content_description

                  วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 นายอาชวิน ปุจฉากาญจน์ แรงงานจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาส ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส (กอ.รมน.จ.นธ.) นำโดย น.อ. ศิลป์ชัย ประสมศรี รอง ผอ.รมน.จังหวัดนราธิวาส (ฝ่ายทหาร) น.อ.ธัชธรรม์ ณ สงขลา หัวหน้าส่วนอำนวยการฯ และ น.อ.พิสิษฐ์ หนูเล็ก หัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการแรงงานจังหวัดนราธิวาส ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาส ในโอกาสการเข้าพบปะเยี่ยมเยือนและประสานความร่วมมือตามภารกิจด้านความมั่นคง และภารกิจด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

                ทั้งนี้ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาส มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง อาทิ การตรวจสอบการใช้แรงงานต่างด้าว การตรวจคุ้มครองแรงงานและการป้องกันการค้ามนุษย์ในสถานประกอบการและเรือประมง การฝึกอาชีพ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งได้สร้างความเข้าใจร่วมกันและยกระดับความร่วมมือให้การปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น

TOP