Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

การออกประกาศกระทรวงมหาดไทยตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 สำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคประมงทะเล โดยใช้มาตรา 83 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติ่ม

TOP