Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการสำรวจและบันทึกข้อมูลโครงการสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 เมษายน 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อประตูท่อประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 เมษายน 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 มีนาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 มีนาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ทะเบียน กค 7002นธ)

28 มีนาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 มีนาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 มีนาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 มีนาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 มีนาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุในการดำเนินโครงการศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ (ณ อำเภอตากใบ)

20 มีนาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการสาธิตอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ (กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน)

5 มีนาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจ (โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ)

1 มีนาคม 2567
TOP