Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุสำนักงาน โดยเฉพาะเจาะจง-โครงการเฉลิมพระเกียรติ-2565

23 มิถุนายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

23 มิถุนายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ

23 มิถุนายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสาธิตอาชีพโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6 มิถุนายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสาร TO BE NUMBER ONE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6 มิถุนายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ 2565)

18 พฤษภาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 พฤษภาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 พฤษภาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยเฉพาะเจาะจง

10 พฤษภาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำประปา โดยเฉพาะเจาะจง

26 เมษายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตกแต่งพวงมาลาดอกไม้สดพร้อมป้ายชื่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน

22 เมษายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสำรวจและบันทึกข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 เมษายน 2565
TOP