Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

3-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 พฤศจิกายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 พฤศจิกายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 พฤศจิกายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 พฤศจิกายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 พฤศจิกายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดบริเวณพื้นที่จุดที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 พฤศจิกายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดบริเวณพื้นที่จุดที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 พฤศจิกายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานดูแลแลตกแต่งสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 พฤศจิกายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 พฤศจิกายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 พฤศจิกายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 พฤศจิกายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 พฤศจิกายน 2566
TOP